Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę
wtorek, 25 kwiecień 2017 22:07

XXIII RAJD ROWEROWY ZIEMI SUSKIEJ

REGULAMIN XXIII ROWEROWEGO RAJDU ZIEMI SUSKIEJ

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA

Sucha Beskidzka, 03.05.2017r.

1.  CELE:

Propagowanie sportu rowerowego wśród dzieci i młodzieży oraz zasad bezpiecznego poruszania się rowerem:

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa;
 • Zagospodarowanie czasu wolnego;
 • Wybitne umiejętności mistrzowskiego opanowania jazdy rowerem;
 • Popularyzacja tras rowerowych na terenie Suchej Beskidzkiej;
 • Uatrakcyjnienie Suskiej Majówki 2017.

2.  ORGANIZATORZY.

MKS Babia Góra Sucha Beskidzka

3.  TERMIN I MIEJSCE RAJDU.

a)  3 maja 2017 r., rozpoczęcie o godz. 11:00;

b) Start i meta:

Stadion Sportowy MKS „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej;

c) Zapisy od godziny 10:30 przed startem;

4.  PROGRAM RAJDU.

 1. Rajd Dziewcząt i chłopców ur. w roku 2013 i młoszych    dystans 60 m
 2. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2011/2012                     dystans 100 m
 3. Rajd Chłopców ur. w latach 2011/2012                     dystans 100 m
 4. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2009/2010                     dystans 300 m
 5. Rajd Chłopców ur. w latach 2009/2010                     dystans 300 m
 6. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2007/2008                     dystans 500 m
 7. Rajd Chłopców ur. w latach 2007/2008                     dystans 500 m
 8. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2005/2006                     dystans 1000 m
 9. Rajd Chłopców ur. w latach 2005/2006                     dystans 1500 m
 10. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2001/2004                     dystans 1500 m
 11. Rajd Chłopców ur. w latach 2001/2004                     dystans 2000 m
 12. Rajd Dziewcząt ur. w roku 2000 i starszych                dystans 2000 m
 13. Rajd Chłopców ur. w roku 2000 i starszych                dystans 3000 m

5.  UCZESTNICTWO.

a)  O zakwalifkowaniu do danej grupy wiekowej decyduje rok urodze­nia.

b) W wyścigach rowerowych biorą udział dzieci po spełnieniu następu­jących wymogów:

 

 • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;
 • posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;posiadanie pisemnej zgody rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich);
  • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości (dzie­ci do lat 8);
 • posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna);
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu;

c) Do uczestnictwa w wyścigach dopuszcza się wyłącznie osoby niezrze-
szone w klubach i sekcjach kolarskich (kolarstwo szosowe, torowe,
górskie, przełajowe).

6.  ZASADY ZGŁASZANIA.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Komisje Sędziowskie w dniu rajdu do 30 minut przed startem danej grupy . Uczestnicy rajdu przyjeżdżają na własny koszt.

7.  OCENA RAJDU.

a)  Ocenę rajdu przeprowadza się wyłącznie w klasyfkacji indywidual­nej z podziałem na płeć uczestników.

b) Wyścigi będą przeprowadzone „seriami na czas”;

c)  Przy uzyskaniu identycznego czasu przez dwóch lub więcej uczestni­ków zostanie przeprowadzona między nimi dogrywka. Decyzja o dłu­gości trasy zostanie podjęta przez Głównego Sędziego. W przypadku udziału mniej niż 10 osób w danej grupie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup w kate­gorii wiekowej lub odwołania wy­ścigu danej grupy.

8.  NAGRODY.

Fundatorami nagród są organizatorzy rajdu oraz zainteresowane problematyką rajdów rowerowych instytucje i sponsorzy. Przewiduje się następujące nagrody:

 1. puchar za najlepszy start we wszystkich kategoriach wiekowych;
 2. medale dla pierwszych 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej
 3. dyplomy dla wszystkich uczestników w każdej kategorii wiekowej

4. nagrody rzeczowe

9.  ZADANIA UCZESTNIKÓW.

a)  Przejechanie przez uczestnika wyznaczonej trasy.

b)  Uczestnikom rajdu zabrania się:

 

 • wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników nie bio­rących udziału w danej konkurencji
 • skracania trasy.

 

c)  Stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących raj dem i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie.

d)  Nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwali­fkacją uczestnika.

10.  KOMISJA SĘDZIOWSKA.

a) Kierownictwo Rajdu powołuje Komisję Sędziowską w skład której wchodzą: sędzia główny, sędzia technicz-ny, sędzia startowy, sędzia mierzący czas, sekretarz.

b) Sędzia Główny przed rozpoczęciem rajdu zapoznaje uczestników z regulaminem.

c) Sędzia Główny ogłasza wyniki danego wyścigu, które stają się prawo­mocne po upływie 30 minut od ich ogłoszenia.

d) Przed upływem regulaminowego czasu uprawomocnienia się wyni­ków danego wyścigu może być zgłoszony protest.

e) Ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po rozpatrzeniu i wyja­śnieniu ewentualnych protestów jest osta-teczny i nie podlega dal­szym odwołaniom.

f)  Komisja Sędziowska ze swoich czynności sporządzi protokoły, które są załącznikami do komunikatu z przebiegu rajdu.

11.  USTALENIA KOŃCOWE.

a) W razie złych warunków atmosferycznych Sędzia Główny w poro­zumieniu z organizatorami może podjąć decyzję o zmianie tras lub odwołanie rajdu.

b) Każdy uczestnik rajdu bierze udział w imprezie na własną odpowie­dzialność.

c) Organizatorzy zapewnia ubezpieczenie OC imprezy.

d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zagu­biony sprzęt oraz rzeczy osobiste w trakcie rajdu.

e) W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważ­nione jest wyłącznie Kierownictwo Rajdu.

f)  Regulamin obowiązuje od 30.04.2017 r.

g) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.